Forskjell mellom nåværende pris og konstant pris

Nøkkeldifferanse - Nåværende pris mot konstant pris

BNP basert på nåværende pris og konstant pris er to nøkkel mye brukt makroøkonomiske indikatorer. Hvert land beregner begge tiltak på grunn av forskjellene sine; De er også kjent som henholdsvis nominell og reell BNP. Forholdet mellom dagens pris og konstant pris er at BNP-konstant pris er avledet fra BNP nåværende pris. Hovedforskjellen mellom nåværende pris og fast pris er at BNP til nåværende pris er BNP ujustert for inflasjonens effekter og er til gjeldende markedspriser mens BNP til fast pris er < BNP justert for effekten av inflasjon.

INNHOLD

en. Oversikt og nøkkelforskjell

2. Hva er nåværende pris
3. Hva er Konstant pris
4. Sammenligning ved siden av siden - Nåværende pris vs Konstant pris i tabellform
5. Sammendrag
Hva er dagens pris?

BNP til nåværende pris er BNP ujustert for effekten av inflasjon; dermed er dette til nåværende markedspriser. Et annet navn gitt for BNP til dagens pris er

nominell BNP . BNP (bruttonasjonalprodukt) er den monetære verdien av alle varer og tjenester produsert i en periode (kvartalsvis eller årlig). I BNP måles produksjonen per geografisk produksjonssted. BNP til nåværende pris kan beregnes ved å bruke følgende formel.

BNP = C + G + I + NX

Hvor,

C = forbruksutgifter

G = statlige utgifter
I = investering
NX = nettoutførsel (Eksport - Import)
Figur 01: BNP til nåværende priser

I en bredere økonomisk forstand blir utbytte, inntekt og utgifter likeverdige som en persons utgifter blir inntekt til en annen når varene og tjenestene (produksjonen) overføres. Som et resultat kan de tre metodene nedenfor brukes til å komme til BNP til dagens pris.

Utgangsmetode

Denne metoden kombinerer verdien av totalproduksjonen som produseres i alle sektorer (primær, sekundær og tertiær) av økonomien, inkludert landbruks-, produksjons- og tjenestebransjen.

Inntektsmetode

Inntektsmetoden samler alle inntekter mottatt av produksjon av varer og tjenester i økonomien i løpet av et år. Lønn fra sysselsetting og selvstendig næringsdrivende, fortjeneste fra selskaper, interesse for långivere av kapital og husleier til grunneiere inngår under denne metoden.

Utgiftsmetode

Utgiftsmetoden tilfører alle utgifter i økonomien av husholdninger og bedrifter til å kjøpe varer og tjenester.

Hva er konstant pris?

BNP til fast pris er BNP justert for effekten av inflasjon og kjent som

real BNP . Inflasjonen reduserer tidsverdien av penger og reduserer mengden varer og tjenester som kan kjøpes i fremtiden. Derfor er BNP til konstant pris lavere enn BNP til dagens pris. BNP til fast pris beregnes som nedenfor

Real BNP = Nominell BNP / Deflator

Deflator er måling av inflasjon siden basisåret (et valgt år hvor BNP ble beregnet). Målet med å bruke deflatoren er å fjerne effektene av inflasjon.

E. g. Det reelle BNP i 2016 beregnes ved å bruke priser på 2015 som basisår. Inflasjonsraten er 4% og den nominelle BNP i 2016 er $ 150.000. Det reelle BNP er derfor

Real BNP = $ 150, 000/1. 04 = $ 144, 23. 77

Figur 02: BNP til konstante priser

BNP til fast pris er et mer nøyaktig mål for landets økonomiske status siden inflasjonen svekker verdien av penger. BNP-vekstraten og BNP per innbygger er viktige økonomiske indikatorer som påvirker en rekke beslutninger tatt på nasjonalt nivå. Derfor er det av største betydning at disse måles på et nøyaktig nivå.

Hva er forskjellen mellom nåværende pris og konstant pris?

Nåværende pris vs Konstant pris

BNP til nåværende pris er BNP ujustert for effekten av inflasjon og er til gjeldende markedspriser.

BNP til fast pris er BNP justert for inflasjonens effekter. Synonymer
BNP til nåværende pris er også referert til som nominell BNP.
BNP til fast pris er også referert til som reell BNP. Formel
BNP til dagens pris beregnes som (BNP = C + G + I + NX).
Formel (Nominell BNP / Deflator) brukes til å beregne BNP til fast pris. Bruk
BNP til dagens pris benyttes ikke mye siden det kan være misvisende på grunn av inflasjonens effekter.
BNP til fast pris er mye brukt som en pålitelig økonomisk tiltak siden den vurderer den faktiske økningen i økonomisk aktivitet. Sammendrag - Nåværende pris vs Konstant pris

Forskjellen mellom nåværende pris og fast pris er hovedsakelig avhengig av om BNP beregnes ut fra oppblåste mengder eller om inflasjonens effekter er fjernet. Vekst i BNP til nåværende pris betyr ikke nødvendigvis økning i økonomisk aktivitet på grunn av prisstigning basert på inflasjon. Veksten i BNP til fast pris tar opp denne begrensningen og tjener som en bedre indikasjon på økonomisk vekst.

Last ned PDF Versjon av nåværende pris vs. Konstant pris

Du kan laste ned PDF-versjonen av denne artikkelen og bruke den til nettbaserte formål som per sitatnotat. Vennligst last ned PDF-versjon her Forskjellen mellom nåværende pris og konstant pris.

Referanser:

1.Segal, Troy. "Bruttonasjonalprodukt - BNP. "Investopedia. N. p. , 17. mai 2017. Web. Tilgjengelig her. 10. juli 2017.

2. "Nominell BNP. "Investopedia. N. p. , 02 okt. 2014. Web. Tilgjengelig her. 10. juli 2017.
3. "Real Bruttonasjonalprodukt (BNP). "Investopedia. N. p. , 03 okt. 2014. Web. Tilgjengelig her. 10. juli 2017.
Image Courtesy:

1. "2015 BNP (nominelt) i EU" Av Phoenix7777 - Egen workData kilde: IMFs hovedlandEU (CC BY-SA 4. 0) via Commons Wikimedia

2. "Europe-real GDP growth-2015" Av h - Eget arbeid (CC BY-SA 4. 0) via Commons Wikimedia