Forskjell mellom egenkapital og eiendeler

Egenkapital mot eiendeler

Ved årsskiftet utarbeider organisasjoner årsregnskap som representerer sin aktivitet for den aktuelle perioden. En slik uttalelse som er utarbeidet, er balansen og inkluderer en rekke elementer som eiendeler, gjeld, egenkapital, tegninger mv. Følgende artikkel omhandler to slike balanseposter; egenkapital og eiendeler, og tydelig forklarer forskjellen mellom de to.

Egenkapital

Egenkapital er en form for eierskap i firmaet og aksjeeiere er kjent som firmaets eiere og eiendeler. Ethvert selskap, på oppstartstrinnet, krever en form for kapital eller egenkapital for å starte virksomheten. Egenkapital oppnås vanligvis av små organisasjoner gjennom eierens bidrag, og ved større organisasjoner, gjennom emisjon av aksjer. Egenkapital kan fungere som en sikkerhetsbuffer for et firma, og et firma bør holde nok egenkapital til å dekke sin gjeld. Fordelen med et firma om å skaffe midler gjennom egenkapital er at det ikke er noen rentebetalinger som skal gjøres da innehaveren av egenkapitalen også er eier av firmaet. Ulempen er imidlertid at utbyttebetalinger til egenkapitalinnehavere ikke er fradragsberettigede.

Eiendeler

Eiendeler er vanligvis kjent som alt med en verdi som representerer økonomiske ressurser eller eierskap som kan konverteres til noe av verdi som kontanter. Eiendeler kan være i form av immaterielle finansielle eiendeler eller materielle eiendeler. Immaterielle eiendeler kan ikke ha fysisk tilstedeværelse unntatt eksistensen av et dokument som representerer eierinteressen i aktivet. Eksempler på slike finansielle eiendeler er aksjer, obligasjoner, midler i en bank, investeringer, kundefordringer, selskapets goodwill, opphavsrett, patenter mv. Fysiske eiendeler er materielle eiendeler og kan ses og berøres, med en meget identifiserbar fysisk tilstedeværelse. Eksempler på slike fysiske eiendeler inkluderer land, bygninger, maskiner, anlegg, verktøy, utstyr, kjøretøy, gull, sølv eller annen form for økonomisk ressurs. Fysiske eiendeler opplever vanligvis verdifall på grunn av slitasje på eiendelen gjennom kontinuerlig bruk, kjent som avskrivninger, eller kan miste verdien i å bli foreldet eller for gammel til bruk.

Eiendeler kan også kategoriseres i varige driftsmidler og omløpsmidler. Varige driftsmidler inkluderer maskiner, utstyr, eiendeler, anlegg mv. Omløpsmidler inkluderer eiendeler som skyldnere, aksjer, bankbalanser, kontanter mv.

Egenkapital mot eiendeler

Eiendeler og egenkapital er begge elementer som inngår i balansen ark ved årsskiftet.Eiendeler og egenkapital er ganske forskjellige for hverandre, selv om de har høye nivåer av egenkapital eller kapital, eller begge anses å være gunstige for en virksomhets økonomiske styrke. Eiendeler representerer noen form for fysisk, finansiell, materiell eller immateriell gjenstand som kan konverteres til kontanter. Egenkapital refererer til en tilstrømning av midler bidratt av eierne av aksjonærer til å utvikle og vokse virksomheten ytterligere.

Sammendrag:

• Eiendeler og egenkapital er begge elementer som inngår i balansen ved årsskiftet.

• Egenkapital er en form for eierskap i firmaet og aksjeeiere er kjent som firmaets eiere og eiendeler. Egenkapital oppnås vanligvis av små organisasjoner gjennom eierens bidrag, og av større organisasjoner gjennom utstedelse av aksjer.

• Eiendeler er vanligvis kjent som alt med en verdi som representerer økonomiske ressurser eller eierskap som kan konverteres til noe av verdi som penger.