Forskjell mellom gjeldsgrad og gjeld til egenkapitalandel

Nøkkeldifferanse - Gjeldsgrad vs Gjeld til egenkapitalandel < Selskapene driver ulike vekst- og ekspansjonsstrategier med sikte på å øke fortjenesten. Finansiering av slike strategiske opsjoner blir ofte analysert ved bruk av kapitalkrav hvor et selskap kan bruke egenkapital, gjeld eller en kombinasjon av begge. Flertallet av selskapene forsøker å opprettholde en passende blanding av gjeld og egenkapital for å få fordeler av begge. Hovedforskjellen mellom gjeldsgrad og gjeldsgrad er at mens gjeldsforholdet måler mengden av gjeld som andel av eiendelene, beregner gjeld til egenkapitalandel hvor mye gjeld et selskap har sammenlignet med kapitalen fra aksjonærene .

INNHOLD en. Oversikt og nøkkelforskjell

2. Hva er gjeldsforholdet

3. Hva er gjeld til egenkapitalandel
4. Sammenligning ved siden av siden - Gjeldsgrad vs Gjeld til egenkapitalandel
5. Sammendrag
Hva er gjeldsforholdet? Gjeldsforhold er et mål for selskapets løftestang. Utnyttelse er mengden gjeld som er lånt som følge av finansierings- og investeringsbeslutninger. Dette gir en tolkning av hvilken andel eiendeler finansieres ved bruk av gjeld. Jo høyere gjeldskomponenten, høyere finansiell risiko som selskapet står overfor. Dette forholdet refereres også til som gjeldsgrad og beregnes som følger.


Gjeldsgrad = Sum gjeld / Sum eiendeler * 100

Sum gjeld

Dette består av kortsiktige og langsiktige gjeld

Kortsiktig gjeld

Dette er gjeldende Forpliktelser som forfaller innen ett års tid

E. g. Leverandørgjeld, rentebetaling, uopptjent inntekt

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld betales innen en periode på mer enn ett år

E. g. Banklån, utsatt skatt, boliglån

Sum eiendeler

Sum eiendeler består av kortsiktige og langsiktige eiendeler.

Kortfristede eiendeler

Generelt referert til omløpsmidler, kan disse konverteres til kontanter innen ett år.

E. g. Kundefordringer, forskuddsbetaling, beholdning

Langsiktige eiendeler

Dette er langsiktig eiendel som ikke forventes konvertert til kontanter innen ett års tid.

E. g. Land, bygninger, maskiner

Fordeler ved gjeldsfinansiering

Gi lavere rente

Rentesatsene på gjeld er generelt lavere sammenlignet med avkastningen som forventes av aksjeeiere.

Unngå overhengighet av egenkapitalfinansiering

Egenkapitalfinansiering er kostbar i forhold til gjeldsfinansiering siden skattebesparelser kan gjøres på gjeld mens egenkapitalen er skattepliktig.

Ulemper ved gjeldsfinansiering

Investor preferanse for lavtstående selskaper

Mange selskaper har blitt erklært konkurs på grunn av den enorme mengden gjeld de har tatt, inkludert noen av verdens mest populære selskaper som Enron, Lehman Brothers og WorldCom. Siden høy gjeld signalerer høy risiko, kan investorer være nølende med å investere i slike selskaper.

Begrensninger i å skaffe finansiering

Bankene legger særlig vekt på gjeldsforpliktelsen før de gir nye lån siden de kan ha en policy om ikke å låne ut til firmaer som overstiger en viss prosentandel av innflytelse.

Hva er gjeld til egenkapitalandel? Gjeld til egenkapitalandel er et forhold som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse, beregnet ved å dele selskapets totale forpliktelser med egenkapitalen. Dette kalles vanligvis

Gearing ratio

'. D / E-forholdet angir hvor mye gjeld et selskap bruker til å finansiere sine eiendeler, i forhold til verdien av verdien som er representert i egenkapitalen. Dette kan beregnes som

Gjeld til egenkapitalandel = Sum gjeld / Sum egenkapital * 100

Sum egenkapital er forskjellen mellom totale eiendeler og totale forpliktelser

Gjeldsgrad må opprettholdes til en ønsket sats , noe som betyr at det skal være en passende blanding av gjeld og egenkapital. Det er ikke et ideelt forhold da dette ofte varierer avhengig av selskapets retningslinjer og bransjestandarder. E. g. Et selskap kan beslutte å opprettholde en egenkapitalandel på 40: 60. Dette betyr at 40% av kapitalstrukturen vil bli finansiert gjennom låneopptak, mens de øvrige 60% vil utgjøre egenkapital. Generelt øker andelen gjeld; høyere risiko; Dermed er mengden av gjeld hovedsakelig bestemt av selskapets risikoprofil. Bedrifter som er entusiastiske med å ta flere risikoer, vil sannsynligvis bruke gjeldsfinansiering i forhold til risikovillige organisasjoner. Videre foretrekker selskaper som driver høy vekst og ekspansjonsstrategier også å låne mer for å finansiere veksten innen en relativt kort periode.

Figur_1: Sammenligning av gjeldsgrad og gjeld til egenkapitalandel kan vise separat bidrag fra eiendeler og egenkapital til å dekke gjeld

  • Hva er forskjellen mellom gjeldsgrad og gjeld til egenkapitalandel?

Gjeldsgrad vs Gjeld til egenkapitalandel

Gjeldsgrad måler gjeld i prosent av forvaltningskapitalen.

Gjeld til egenkapitalandel måler gjeld i prosent av total egenkapital.

Basis

Gjeldsgrad vurderer hvor mye kapital som kommer i form av lån.

Gjeld til egenkapitalandel viser hvorvidt egenkapitalen er tilgjengelig for å dekke gjeldende og langsiktige forpliktelser.

Formel for beregning Gjeldsgrad = Sum gjeld / Sum eiendeler * 100
Gjeld til egenkapitalandel = Sum gjeld / Sum egenkapital * 100
Tolkning Gjeldsforhold tolkes ofte som en løftestang .
Gjeld til egenkapitalandel tolkes ofte som et utvekslingsforhold.

Sammendrag - Gjeldsgrad og gjeld til egenkapitalandel

Forskjellen mellom gjeldsgrad og gjeldsgrad er i hovedsak avhengig av om eiendelbasen eller egenkapitalbasen benyttes til å beregne del av gjeld. Begge disse forholdene påvirkes av industristandarder der det er normalt å ha betydelig gjeld i enkelte bransjer. Den finansielle sektoren og kapitalintensive bransjer som luftfart og konstruksjon er typisk velutviklede selskaper.

Referanse:
1. "Hva er forskjellen mellom utveksling og forholdet mellom gjeld og egenkapital? “ investopedia

. N. p. , 16. desember 2014. Web. 16. februar 2017.

2. Gallo, Amy. "En oppfriskning på gjeld til egenkapitalandel. "

Harvard Business Review
. N. p. , 13. juli 2015. Web. 16. februar 2017. 3. Thakur, Arun. "Topp 10 kjente selskaper som gikk konkurs. “ TopYaps
. N. p. , 02 jan. 2013. Web. 16. februar 2017. 4. "Gjeld / egenkapitalandel. “ investopedia
. N. p. , 29. september 2015. Web. 16. februar 2017. 5. Saint-Leger, Randolf. "Hvilken industri har vanligvis de høyeste gjeldsverdiene? " Budsjettering av penger
. N. p. , n. d. Web. 17. februar 2017. Image Courtesy: 6. "Forhold til gjeld og egenkapitalandel" av PROU. S. Department of Agriculture (CC BY 2. 0) via Flickr