Forskjell mellom differansefordel og akkumuleringsfond

Nøkkeldifferanse - Definert fordel vs Akkumuleringsfond

Å foreta periodiske bidrag til et fond med forventning om å bruke dem til et fremtidig formål er Vanlige blant enkeltpersoner og bedrifter. Selv om det er forskjellig i struktur og begunstigede, tjener både ytelsesbasert og akkumulert fond samme formål. Nøkkeldifferansen mellom ytelsesfond og akkumuleringsfond er at et ytelsesbasert pensjonsfond er en pensjonsordning hvor en arbeidsgiver bidrar med en garantert lump sum på ansattes pensjonering mens en Akkumulert fond er navnet gitt til kapitalfondet av ideelle organisasjoner som samfunn, veldedige organisasjoner og klubber.

INNHOLD

en. Oversikt og nøkkelforskjell

2. Hva er en definert fordel
3. Hva er et akkumuleringsfond
4. Side ved side sammenligning - Definert fordel vs Akkumuleringsfond i tabellform
5. Sammendrag
Hva er en ytelsesfond?

Et ytelsesbasert pensjonsfond er en pensjonsordning hvor en arbeidsgiver bidrar med en garantert klumpsum på ansattes pensjon som er fastsatt på grunnlag av ansattes kompensasjonshistorie, alder, antall års tjeneste og andre ulike forhold. Ved pensjonering har ansatte rett til å motta pensjonsfondene som engangsbeløp eller en månedlig betaling etter skjønn.

Ytelsesbasert pensjonsbeløp beregnes som nedenfor.

Pensjonsinntekt = Pensjonsbar tjeneste / Periodeavdrag * Pensjonsbar inntjening

Pensjonær tjeneste = Antall år arbeidstakeren hadde vært med i pensjonsordningen

Periodeavdrag = Andel av inntjening for hvert år arbeidstakeren vil motta som pensjon (dette er vanligvis denominert som 1/60 eller 1/80)

Pensjonsbar inntekt = Lønn ved pensjon / lønn i gjennomsnitt over karrieren

E. g. en ansatt som hadde vært en del av pensjonsordningen i 15 år, pensjonerer med en lønn på $ 65 000 per år. Opptjeningsfrekvensen for ordningen er 1/60. Dermed er

Pensjonsinntekt = 15/60 * $ 65 000

= $ 16, 250

Varianter finnes i pensjonsplaner, og medarbeiderbidrag er også vanlige, særlig i offentlig sektor. Definerte ytelser er fullt skattepliktig dersom ingen ansatte ble innbetalt og hvis arbeidsgiveren ikke holdt tilbake bidrag fra ansattes lønn. I så fall vil midlene bli inkludert i det totale beløpet som skal betales som inntektsskatt.Videre, hvis arbeidstakeren går i pensjon før 55 år, kan pensjonen bli utsatt for en 10% skatt som straff. Når det er sagt, er det også noen unntak for sykdom og funksjonshemming i visse tilfeller.

Hva er et akkumuleringsfond?

Et akkumulert fond

akkumuleringsfond er navnet på kapitalfondet til ideelle organisasjoner som samfunn, veldedige organisasjoner og klubber. Regnskap terminologi brukt i ideelle organisasjoner er forskjellig fra profitt organisasjoner. Når inntekter overstiger utgifter (denne situasjonen kalles overskudd i ideelle organisasjoner), opprettholdes midler i det akkumulerte fondet. Ved tap (denne situasjonen kalles underskudd i ideelle organisasjoner), kan midler trekkes tilbake fra det akkumulerte fondet. Verdien av et akkumulert fond kan oppnås ved å trekke totale forpliktelser etter samlede eiendeler. Penger i akkumulert fond benyttes til kjøp av anleggsmidler som bygninger og kontormøbler. En

redegjørelse for saker (en oppsummering av et selskaps eiendeler og gjeld) er arrangert for å bestemme det akkumulerte fondet i ideelle organisasjoner. Det akkumulerte fondet ved årets begynnelse beregnes ved å trekke summen av åpningsforpliktelsene fra summen av åpningstillatene. Figur 01: Akkumuleringsfond

Hva er forskjellen mellom definert fordelings- og akkumuleringsfond?

Verdipapirfond mot akkumuleringsfond

Verdipapirfond er en pensjonsordning hvor en arbeidsgiver bidrar med en garantert klump på arbeidstakerens pensjon som er forutbestemt basert på en rekke faktorer.

Akkumulert fond er navnet gitt til kapitalfondet i ideelle organisasjoner som samfunn, veldedige organisasjoner og klubber. Natur
Verdipapirfond er tegnet til fordel for de ansatte.
Akkumulert fond utarbeides eksklusivt av ideelle organisasjoner. Bidragsytere
Arbeidsgiver (og ansatt i visse ordninger) gir bidrag til ytelsesfondet.
Bidrag til akkumulert fond er laget av medlemmer eller givere. Mottakerparti
Ansatte er mottaker i ytelsesfond.
Medlemmer eller mottakere av velferdsfordeler fra akkumulert fond. Sammendrag - Definert fordel mot akkumuleringsfond

Forskjellen mellom ytelsesbasert og akkumuleringsfond avhenger av en rekke faktorer; en er vant til å avsette midler til bruk i pensjonsalder for ansatte (ytelsesfond), mens det andre (akkumuleringsfond) er navnet på kapitalkontoen i en ideell organisasjon. Begge midlene brukes til å oppfylle fremtidige formål; I et ytelsesbasert fond er det imidlertid gitt en engangsbeløp til arbeidstakeren etter pensjonering mens fondinngang og utstrømning i et akkumulert fond har en kontinuerlig karakter.

Last ned PDF Versjon av Definert Benefit vs Akkumuleringsfond

Du kan laste ned PDF-versjonen av denne artikkelen og bruke den til offline-formål som per sitatnotat.Vennligst last ned PDF-versjon her Forskjellen mellom definert fordel og akkumuleringsfond.

Referanser:

1. "Forpliktede pensjonsordninger forklart. "Money Advice Service. N. p. , n. d. Web. Tilgjengelig her. 26. juni 2017.

2. Caldwell, Miriam. "Lær hvordan du planlegger din pensjonisttilværelse med en pensjonsordning. " Balansen. N. p. , n. d. Web. Tilgjengelig her. 26. juni 2017.
3. "Akkumulert fond. "Investopedia. N. p. , 10. oktober 2010. Web. Tilgjengelig her. 26. juni 2017.
Image Courtesy:

1. "164760" (Public Domain) via Pixabay