Forskjell mellom kapitalkostnad og avkastningsgrad

Kostnad på kapital mot avkastningsgrad

Bedrifter krever kapital for å starte opp og drive virksomhet. Kapital er kanskje oppnådd ved å bruke mange metoder som utstedelse av aksjer, obligasjoner, lån, eierbidrag mv. Kapitalkostnaden refererer til kostnaden som oppstår ved å skaffe seg egenkapital (kostnaden pådratt ved utstedelse av aksjer) eller gjeldskapital (rentekostnad). Avkastningen refererer til avkastningen som kan oppnås ved å investere kapital i forretningsaktiviteter og vekst. Følgende artikkel beskriver kostnaden for kapital og avkastning og gir et klart skille mellom de to.

Hva er kostnaden for kapital?

Kapitalkostnad er avkastningen som kan oppnås ved å investere i et annet prosjekt med tilsvarende risikonivåer; kostnaden her ville være mulighetskostnaden for avkastningen som kunne vært opptjent ved å foreta en alternativ investering. Kapitalkostnaden beregnes ved å legge til kostnaden for egenkapitalen og gjeldskostnaden.

Kostnad på egenkapital refererer til avkastningen som kreves av investorer / aksjonærer, den beregnes som E s = R f + β s (R M -R f ). I ligningen E s er forventet avkastning på sikkerheten, R f refererer til risikofri rente betalt av statspapirer (dette er s refererer til følsomheten for markedsendringer, R M er den markedsrente, hvor (R M -R f ) refererer til markedsrisikopremie.

Kostnaden for gjeld beregnes som (R f

+ kredittrisiko) (1-T).

Her legges risikofri rente på et obligasjonslån med en tilsvarende termisk struktur til gjelden til kredittrisikoen, eller en standardpremie som øker sammen med gjeldsnivåer, som deretter beregnes ved å redusere skattesatsen som gjeld er fradragsberettiget. Hva er avkastningsverdien?

Avkastning refererer til avkastningen som oppnås etter at kapital er investert. En av de viktigste avgjørende faktorene for om en investering skal forfølges eller ikke, avhenger av nivået på avkastningen som kan tjene på å gjøre investeringen. Denne avkastningen vil avhenge av risikonivået, og den generelle regelen er at høyere risiko, høyere avkastning. Avkastningen på investert kapital bør sammenlignes med en investering med tilsvarende risikonivå for å avgjøre om investeringen skal foretas. Kostnad på kapital mot avkastningsgrad

Kostnad på kapital og avkastning er nært knyttet til hverandre. Kapitalkostnad er summen av kostnaden for egenkapital og gjeldskostnader, og det er også mulighetskostnaden (avkastning som kunne ha blitt opptjent) ved å investere i et annet prosjekt med tilsvarende risikonivå. Avkastning refererer til avkastning, inntekt eller innstrømning som kan forventes ved å foreta en investering. Ved avgjørelse mellom investeringer med tilsvarende risikonivåer, bør en investering bare foretas dersom avkastningen er høyere og kapitalkostnaden er lavere enn alternativet.

Sammendrag:

• Kostnad på kapital refererer til kostnaden påløpt ved å skaffe seg egenkapital (kostnaden påløpt ved utstedelse av aksjer) eller gjeldskapital (rentekostnad).

• Avkastningen refererer til avkastningen som kan oppnås ved å investere kapital i forretningsaktiviteter og vekst.

• Ved avgjørelse mellom investeringer med tilsvarende risikonivåer, bør det kun foretas investering hvis avkastningen er høyere og kapitalkostnaden er lavere enn alternativet.