Forskjell mellom kapitalkostnad og kostpris på egenkapital

Kostnad på kapital mot kostpris

Bedrifter krever kapital for å starte opp og drive virksomhet. Kapital er kanskje oppnådd ved å bruke mange metoder som utstedelse av aksjer, obligasjoner, lån, eierbidrag mv. Kapitalkostnaden refererer til kostnaden som oppstår ved å skaffe seg egenkapital (kostnaden pådratt ved utstedelse av aksjer) eller gjeldskapital (rentekostnad). Følgende artikkel tar en nærmere titt på konseptprisen på kapital og kostnaden for egenkapitalen; en av de to hovedkomponentene som utgjør kapitalkostnaden. Artikkelen forklarer disse konseptene tydelig og peker på likheter og forskjeller.

Kapitalkostnad

Kostnad på kapital er den totale kostnaden ved å skaffe gjeld eller egenkapital. Kapitalkostnader er måten et selskap øker kontant enten gjennom utstedende aksjer, lånefond mv. Kapitalkostnaden er avkastningen som investorene trenger for å gi kapital til firmaet, og dette fungerer som et referansepunkt for at nye prosjekter må møte for at prosjektet skal vurderes. For at en investering skal være verdt, må avkastningen på investeringen være høyere enn kapitalkostnaden.

Eksempelvis er risikonivåene for to investeringer, Investment A og Investment B de samme. For investering A er kapitalkostnaden 7%, og avkastningen er 10%. Dette gir en meravkastning på 3%, derfor bør investering A gå gjennom. Investering B, derimot, har kapitalkostnad på 8% og avkastning på 8%. Her er det ingen avkastning for de påløpte kostnadene, og investering B bør ikke tas i betraktning. Imidlertid, forutsatt at statsobligasjoner har lavest risiko og har en avkastning på 5%, kan dette være mer attraktivt enn begge alternativene, siden risikonivåene er svært lave, og en avkastning på 5% er garantert siden T-regningene er regjeringen utstedt.

Kostnad på egenkapitalen

Kostnad på egenkapital refererer til avkastningen som kreves av investorer / aksjonærer, eller hvor mye kompensasjon en investor forventer for å gjøre en egenkapitalinvestering i selskapets aksjer. Kostnad på egenkapital er et viktig tiltak, og gjør det mulig for firmaet å bestemme hvor mye avkastning som skal betales til investorer for risikonivået. Kostnaden for egenkapitalen kan også sammenlignes med andre former for kapital som gjeldskapital, som vil da tillate firmaet å bestemme hvilken form for kapital som er den billigste. Kostnaden for egenkapitalen beregnes som følger.

E s = R f + β s (R M - R f ) I likningen er E s den forventede avkastningen på sikkerheten, refererer R

f til risikofri rente betalt av statspapirer (dette legges til fordi avkastningen på en risikofylt investering s refererer til følsomheten for markedsendringer, og R M er markedsrenten hvor (R M < - R f ) refererer til markedsrisikopremie. Kostnad på kapital mot egenkapitalkostnad Kapitalkostnad består av to komponenter; Kostnad på egenkapital og gjeldskostnad. Det er også mulighetskostnaden (avkastning som kunne ha blitt opptjent) ved å investere i et annet prosjekt med tilsvarende risikonivå. Ved avgjørelse mellom investeringer med tilsvarende risikonivåer, bør en investering bare foretas dersom avkastningen er høyere og kapitalkostnaden er lavere enn alternativet. Hovedforskjellen mellom kapitalkostnad og egenkapitalkostnad er at kostnaden av egenkapitalen er avkastningen som aksjonærene krever for å kompensere for risikoen for å investere i aksjer og kapitalkostnad er den totale avkastningen som kreves fra investeringen i verdipapirer (gjeld og egenkapital begge). Sammendrag: Forskjellen mellom kapitalkostnad og egenkapitalkostnad • Kapitalkostnaden er avkastningen som investorene trenger for å gi kapital til firmaet, og dette fungerer som et referansepunkt som nye prosjekter trenger å møte for at prosjektet skal vurderes. • Kostnad på egenkapital refererer til avkastningen som kreves av investorer / aksjonærer, eller hvor mye kompensasjon en investor forventer å foreta egenkapitalinvestering i selskapets aksjer.

• Hovedforskjellen mellom kapitalkostnad og egenkapitalkostnad er at egenkapitalen er avkastningen som kreves av aksjonærene for å kompensere for risikoen for å investere aksjer og kapitalkostnad er den totale avkastningen som kreves fra investeringen i verdipapirer (gjeld og egenkapital begge).