Forskjell mellom kostnadsfordel analyse og avkastning på investering

Nøkkelfordeling - Kostnadsfordelingsanalyse vs Return on Investment

Det finnes en rekke faktorer som bør vurderes når man foretar investeringer, hvor avkastning spiller en viktig rolle. Det er også viktig å sammenligne avkastningen i forhold til investeringen eller kostnadene som oppstår. Kostnadsanalyse er et analyseverktøy som sammenligner kostnadene og fordelene med en potensiell investeringsbeslutning, mens avkastning på investering beregner avkastningen fra en investering som en prosentandel av det opprinnelige beløpet investert. Dette er nøkkeldifferansen mellom kostnadsfordelingsanalyse og avkastning på investeringen.

INNHOLD
en. Oversikt og nøkkelforskjell
2. Hva er Cost Benefit Analysis
3. Hva er avkastning på investering
4. Side ved side-sammenligning - Kostnadsfordelanalyse mot avkastning på investering
5. Sammendrag

Hva er kostnadsfordelingsanalyse?

En cost-benefit-analyse er en prosess hvor forretningsbeslutninger analyseres. Fordelene ved en gitt situasjon eller forretningsmessig handling er oppsummert, og deretter blir kostnadene forbundet med å ta den tiltak trukket. Kostnadsfordelingsanalyse er et kompromiss mellom tillegg av kostnader og fordeler for å gjennomføre en forretningsavgjørelse. Beslutningskriteriet vil være å fortsette med investeringen dersom fordelene overveier kostnadene.

E. g. DEF Company er et stort produksjonsfirma som for tiden opererer med en intern rekrutteringsfunksjon innenfor human resource department. Nylig ble det påpekt av produksjonslederen at det vil være gunstig for selskapet å outsource rekrutteringsfunksjonen til et eget rekrutteringsbyrå. Han mener at det vil bli mindre kostbart, mer effektivt og DEF vil kunne forbedre kvaliteten betydelig. Et slikt scenario bør vurderes både når det gjelder både kostnader og fordeler kvantitativt og kvalitativt før det fattes en beslutning.

Alle direkte og indirekte kostnader bør vurderes, og det bør tas hensyn til å ikke undervurdere kostnader eller overvurdere fordelene. Det skal imidlertid bemerkes at kostnadsfordelingsanalyse er et enklere investeringsanalyseværktøy, og er kun egnet for små og mellomstore investeringer som spenner over en begrenset tidsperiode. På grunn av kompleksiteten og usikkerheten i kontantstrømmene, kan dette ikke betraktes som et passende beslutningsverktøy for store prosjekter som spenner over en lengre tidsperiode.

Hva er avkastning på investering

Avkastning på investering (ROI) er en viktig investeringsevalueringsteknikk som kan gjøres av bedrifter for å måle ytelsen. Avkastning kan brukes til å vurdere et valgt investeringsalternativ eller for selskapet som helhet, samt for hver divisjon i tilfelle et stort selskap. Dette gjør det mulig å beregne hvor mye avkastning er gjort i forhold til hvor mye kapital som er investert. Avkastning kan beregnes ved hjelp av nedenstående formel.

ROI = Resultat før skatt og skatt (EBIT) / Kapitalansatt * 100

  • EBIT- Netto driftsresultat før fradrag for rente og skatt
  • Sysselsatt kapital- Tilskudd av gjeld og egenkapital

Dette er et mål angir nivået på effektivitet i et selskap og er uttrykt som en prosentandel. Høyere avkastning, mer verdiskaping for investorer. Når avkastning beregnes for hver divisjon, kan de sammenlignes for å identifisere hvor mye verdi de bidrar til selskapets samlede avkastning.

Avkastning er en av hovedpoengene som også kan beregnes av investorer for å måle gevinst eller tap som kommer fra en investering i forhold til investerte midler. Dette tiltaket er ofte brukt av individuelle investorer til å vurdere lønnsomheten i ulike investeringsbeslutninger, og kan enkelt beregnes som en prosentandel,

ROI = (Gevinst fra investeringskostnad av investering) / Kostnad ved investering * 100

Avkastning bidrar til å sammenligne avkastning fra ulike investeringer; Dermed kan en investor velge hvilken som skal investere i mellom to eller flere alternativer.

E. g. En investor har følgende muligheter til å investere i aksjer i to selskaper.

Selskapets aksjekostnad = $ 1, 500, verdi ved utgangen av ett år = $ 1, 730

Selskapets lagerbeholdning = $ 548 , verdi ved utgangen av ett år = $ 722

Avkastningen på de to investeringene er 15% (1, 730-1, 500/1, 500) for selskapets aksje og 32% (722-548 / 548) for selskapets lager.

Ovennevnte investeringer kan enkelt sammenlignes med å antar at begge har en periode på ett år. Selv om tidsperioder er forskjellige, kan avkastningen beregnes; Det gir imidlertid ikke et nøyaktig mål. For eksempel, hvis selskapets B-aksje tar fem år å betale seg i motsetning til ett år, kan den høyere avkastningen ikke være attraktiv for en investor som foretrekker å gi en rask avkastning.

For bedre å forstå nytten av avkastningen, bør den sammenlignes med forholdene i tidligere år og andre selskaper i samme bransje. Selv om det er nyttig, bør det også bemerkes at avkastning er sterkt påvirket av størrelsen på eiendel / investeringsgrunnlaget; Hvis eiendel / investeringsgrunnlaget er større, vil den resulterende avkastningen bli lavere.

Figur 01 - Avkastning skal opprettholdes på et økende nivå generelt.

Hva er forskjellen mellom Cost Benefit Analysis og Return on Investment?

Kostnadsfordelingsanalyse vs Avkastning på investering

Kostnadsfordelingsanalyse er et analyseverktøy som brukes til å sammenligne kostnadene og fordelene ved en investeringsbeslutning. Avkastning på investering måler avkastningen fra en investering som en prosentandel av det opprinnelige beløpet investert.
Responsiveness
Kostnadsfordeler analyse inneholder en analyse av både kvantitative og kvalitative faktorer. Avkastning på investeringen er et kvantitativt tiltak
Tid og kostnad
Kostnadsfordelingsanalyse er et relativ mål, og en analyse av en investering kan være vesentlig forskjellig fra en annen. Avkastning på investering er beregnet som en prosentandel som lett kan sammenlignes.
Bruk
Kostnadsanalyser er ideelle for små og mellomstore investeringer og tidsinvesteringer. Avkastning på investering kan vellykket brukes til enhver investering uavhengig av tid og skala

Sammendrag - Kostnadsfordelingsanalyse mot avkastning på investering

Både kostnadsfordeler og avkastning er investeringsevalueringsverktøy brukt av bedrifter. Forskjellen mellom kostnadsfordelingsanalyse og avkastning på investeringen skyldes generelt bruken og typen investeringer de blir brukt til å analysere. Mens kostnadsfordelingsanalyse kan gi en komplett analyse siden den vurderer både kvantitative og kvalitative faktorer, kan ROI enkelt brukes til sammenligningsformål.

Referanser
en. "Cost-Benefit Analysis. “ investopedia . N. p. , 22. mai 2015. Web. 16. mars 2017.
2. "Cost Benefit Analysis. "Cost Benefit Analysis | Bedre Evaluering. N. p. , n. d. Web. 16. mars 2017.
3. "Return on Investment - ROI. “ investopedia . N. p. , 3. mars 2017. Web. 16. mars 2017.
4. "Avkastning på investering (ROI): Fordeler og ulemper. “ YourArticleLibrary. com: Next Generation Library. N. p. , 13. mai 2015. Web. 16. mars 2017.

Image Courtesy:
1. "Social Media Marketing ROI Graph" av Alan O'Rourke (CC BY 2. 0) via Workcompass. no