Forskjell mellom balanse og prøvebalanse

Balanse mot forsøksbalanse

Bedrifter utarbeider sine regnskap ved utgangen av regnskapsperioden for å oppnå en klar forståelse for hvordan ressursene har blitt brukt for å forbedre lønnsomheten, og hvordan selskapets eiendeler, forpliktelser, kapital, inntekter og utgifter er styrt. For å gjøre dette forbereder firmaet en rekke regnskap som inneholder en balanse og prøvebalanse. Balansen og prøvebalansen er både utarbeidet av firmaer i henhold til kravene i regnskapsstandarder og forskrifter, selv om de er forskjellige i forhold til hva som er registrert i hver uttalelse og formålet som de enkelte er forberedt på. Disse forskjellene er tydelig forklart i artikkelen under.

Balanse

Balansen i et selskap inneholder viktig informasjon om selskapets faste og omløpsmidler (for eksempel utstyr, kontanter og fordringer), kortsiktig og langsiktig gjeld betalbar og banklån) og kapital (egenkapital). Et viktig poeng å merke seg i balansen er at de samlede eiendelene skal tilsvare totalforpliktelsen og kapitalen, og kapitalen skal utgjøre differansen mellom eiendeler og gjeld. Balansen er utarbeidet på en bestemt dato, derfor ordene "som i" øverst på arket. Hvis jeg for eksempel skriver opp en balanse for 30. oktober 2011, vil jeg skrive "30. oktober 2011" i overskriften på uttalelsen, for å vise at informasjonen i balansen er et øyeblikksbilde av firmaets økonomiske situasjon på den datoen.

Forsøksbalanse

Forsøksbalansen er en uttalelse som viser alle regnskapene som er utarbeidet i hovedboken, sammen med balansen for disse regnskapene ved utgangen av finansperioden. Formålet med å utarbeide en prøvebalanse er å registrere debetbeløpene samt kredittbeløpene på kontoen og kontrollere om saldoen på både debet- og kredittsiden er lik. Hvis saldoen er like, betyr dette at regnskapspostene er registrert korrekt, hvis ikke regnskapsførerne kan sjekke opplysningene for å sikre at det ikke er gjort feil. En prøvebalanse, som har en debetbalanse som tilsvarer en kredittbalanse, innebærer at regnskapsligningen for eiendeler = forpliktelser + kapital er verifisert i regnskapsdataene.

Hva er forskjellen mellom balanse og prøvebalanse?

Prøvebalanser og balanser er utarbeidet av bedriftsrevisorer, for å verifisere regnskapsdataene som er registrert og for å få et klart bilde av selskapets økonomiske helse.De to har imidlertid forskjellige forskjeller. Forsøksbalansen er et internt dokument som kun brukes av det interne regnskapspersonalet for å verifisere om registrerte regnskapsdata er korrekte. Balansen er derimot et eksternt dokument og er utarbeidet slik at det kan brukes av investorer, leverandører, kunder, ansatte og allmennheten for å få en forståelse av firmaets økonomiske stilling ved utgangen av regnskapet periode. Forsøksbalansen inneholder balanser fra alle kontoer i virksomheten mens balansen bare inneholder opplysninger fra eiendeler, gjeld og kapitalregnskap. Videre er prøvebalansen utarbeidet ved begynnelsen av regnskapsoppstillingen og balansen er utarbeidet på slutten.

I et nøtteskall:

Forsøksbalanse mot Balanse

• Prøvebalansen inkluderer saldoer fra alle regnskapene utarbeidet i hovedboken, og balansen inneholder bare de relevante dataene fra eiendelen, ansvar og kapitalregnskap.

• Prøvebalanse er et internt dokument som brukes av regnskapspersonalet for å verifisere at regnskapsoppføringer er angitt nøyaktig. Balansen er et eksternt dokument tilgjengelig for selskapets interessenter og allmennheten for å få en forståelse av selskapets økonomiske resultater.

• Forsvarets balanse er utarbeidet først, mens balansen er utarbeidet sist etter at resultatregnskapet er utarbeidet.