Forskjell mellom balanse og resultat og tap

Balanse mot resultat og tap

Resultatregnskapet for en Selskapet og balansen må være forberedt for å få et klart bilde av selskapets finansielle stabilitet. Det er viktig å merke seg at de to refererer til svært forskjellige uttalelser av finansiell informasjon, med betydelige forskjeller i dataene som er registrert i hver. De to er imidlertid knyttet til hverandre ved at balansene som er balanseført, påvirkes direkte av endringer i finansiell informasjon som er registrert i resultatregnskapet. Følgende artikkel gir leseren en klar forståelse av forskjellene mellom de to uttalelsene, i form av hvilken informasjon de beskriver om firmaet og forskjellene i dataene som er registrert under hver setning.

Hva er et balanse?

Et selskaps balanse inneholder viktig informasjon om selskapets faste og omløpsmidler (for eksempel utstyr, kontanter og fordringer), kortsiktig og langsiktig gjeld (leverandørgjeld og banklån) og kapital (egenkapitalandel ). Balansen er utarbeidet på en bestemt dato, derfor ordene "som i" øverst på arket. Hvis jeg for eksempel skriver opp en balanse for 30. oktober 2011, vil jeg skrive "30. oktober 2011" i overskriften på uttalelsen, for å vise at informasjonen i balansen er et øyeblikksbilde av firmaets økonomiske situasjon på den datoen. Balanseblad gir informasjon om hvordan et selskap oppnår finansieringsbehov, bruker mer gjeld eller kapital, og kan tjene som en indikator for forsiktighet dersom firmaet oppnår for store lån utover deres evne til å betale tilbake.

Hva er fortjeneste og tap?

Resultatregnskapet er en oppstilling som viser firmaets økonomiske resultater og viser informasjon om de ulike transaksjonene og aktivitetene, utgiftene, inntektene og resultatet som er betalt og opptjent. Resultatet viser de løpende økonomiske data og oppføringer som kommer fra forretningsvirksomhet gjennom hele finansperioden. Resultatet registrerer data om utgifter som allerede er betalt og inntekt som allerede er mottatt. Resultatet som er registrert, viser overskuddsinntektene som firmaet har opptjent når kostnadene er betalt. Resultatregnskapet er nyttig når det gjør det mulig for investor å få et klart bilde om firmaets inntekter, kostnader og endringer i lønnsomhet gjennom årene.

Hva er forskjellen mellom balanse og fortjeneste og tap?

Både resultatregnskapet og balansen er leverandører av finansiell informasjon om firmaet, selv om det er betydelige forskjeller i hver.Hovedforskjellen mellom de to ligger i timingen der de er forberedt. Resultatet er en kontinuerlig oversikt over virksomhetens finansielle aktiviteter, og balansen er et øyeblikksbilde ved årsskiftet av firmaets økonomiske situasjon. I den forstand er resultatregnskapet en oppstilling over finansresultatet og balansen er en oppstilling over finansiell stilling. Informasjonen i en balanse hvor fast er mest finansiert; enten gjennom mer gjeld eller kapital, og dataene i resultatregnskapet viser selskapets økonomiske resultater når det gjelder omsetning, kostnader og lønnsomhet.

Balanse mot gevinst og tap

• Balansen er en oppstilling over finansiell stilling, mens resultatregnskapet er en oppstilling over finansielle resultater.

• Hovedforskjellen mellom de to er tidsrammen der hver er forberedt. Resultatregnskapet er en kontinuerlig registrering av virksomhetenes inntekter, utgifter og periodens resultat. Balansen er derimot en skildring av firmaets økonomiske situasjon som på det tidspunkt den er utarbeidet, som vanligvis er årsskiftet.

• Dataene som er registrert i en balanse og i en fortjeneste og tap er forskjellige. Resultatregnskap poster inntekter, utgifter og fortjeneste. En balanse registrerer eiendeler, forpliktelser og kapital.

• Det er viktig at både resultatregnskapet og balansen vurderes sammen for å få et klart bilde av firmaets økonomiske stilling.