Forskjell mellom revisjon og undersøkelse

Revisjon mot undersøkelse

Et firma utarbeider regnskap for å undersøke nåværende års økonomiske resultater og gi en rettferdig og sann oppfatning av firmaets økonomiske status. Når regnskapet er utarbeidet, er det viktig å vurdere nøyaktigheten, og om nødvendig, å gjennomføre ytterligere undersøkelser for å identifisere og rette opp eventuelle konkrete problemer. Revisjon og etterforskning er to slike metoder som gir et mer nøyaktig og sant syn på firmaets økonomiske stilling. Mens de kan høres ganske likt hverandre, er det en rekke tydelige forskjeller mellom revisjon og etterforskning. Artikkelen undersøker hvert konsept i detalj og forklarer likheter og forskjeller mellom revisjon og etterforskning.

Hva er revisjon?

Revisjon er prosessen med å evaluere regnskapsinformasjonen som presenteres i årsregnskapet til en organisasjon med sikte på å vurdere nøyaktigheten. Revisjon omfatter å sørge for at de finansielle rapportene er rettferdig presentert, etisk forberedt og i samsvar med aksepterte regnskapsprinsipper og standarder. Revisjonsfunksjonene er outsourcet av organisasjoner til individuelle enheter som er spesialisert på denne typen evaluering, slik at firmaet kan få en upartisk oversikt over årsregnskapet. En revisjon er gjort obligatorisk i henhold til selskapsretten, og firmaer er pålagt å offentliggjøre revisjonsdokumenter og opplysninger fullt ut. Revisjonsfirmaet foretar normalt revisjonen før regnskapet presenteres for allmennheten og sikrer at dataene gir en sann og rettferdig representasjon av firmaets økonomiske status.

Hva er undersøkelse?

En undersøkelse kan utføres av eier av virksomheten eller av en ekstern part. Undersøkelser utføres for å oppfylle et bestemt formål, for eksempel å undersøke et problem eller problem med firmaets økonomiske registre, finne bevis på svindel, undersøke firmaets finansielle status, vurdere fremtidig inntjeningskapasitet, etc. Undersøkelser kan utføres på vegne av Selskapets eier, långivere, potensielle kjøpere, investorer, etc. Utrederen som er utnevnt til å utføre etterforskningen, fungerer som en detektiv og undersøker grundig all finansiell informasjon, for å undersøke problemene i detalj og løse eventuelle problemer. En undersøkelse er vanligvis igangsatt når et problem oppstår og derfor ikke gjennomføres regelmessig. En undersøkelse er ikke lovlig obligatorisk, og selskapet kan holde funnene i undersøkelsen privat for seg selv.En undersøkelse gjennomføres etter at revisjonen av regnskapet er gjennomført. En undersøkelse kan omfatte å undersøke finansielle poster og rapporter over en rekke år, og er ikke begrenset til undersøkelse av materiale innen en bestemt tidsperiode.

Hva er forskjellen mellom revisjon og undersøkelse?

Revisjon og undersøkelse tar både hensyn til selskapets økonomiske opplysninger, finansielle poster og forretningstransaksjoner. Hovedformålet med en revisjon er å sikre gyldigheten og nøyaktigheten av regnskapet og for å sikre at de finansielle rapporter er sanne og rettferdige, etisk forberedt og er i samsvar med aksepterte regnskapsprinsipper og -standarder, og dermed overholde forskriftsmessige og lovbestemte krav. Formålet med en undersøkelse er å oppfylle et bestemt formål for å undersøke svindel, identifisere problemer, vurdere fremtidig inntjeningskapasitet mv.

En undersøkelse påbegynnes etter at en revisjon er gjennomført og påbegynnes når et problem oppstår. Derfor, i motsetning til revisjoner som gjennomføres regelmessig, utføres bare undersøkelser når det er nødvendig. Mens revisjoner er underlagt selskapsrett, utføres etterforskning etter behov fra firmaets eiere og interessenter.

Utgangen av en revisjon må gjøres offentlig, mens resultatet av en undersøkelse kun skal deles av de nødvendige partene. Revisor er personell utenfor firmaet, som er forpliktet til å sikre at informasjonen som er registrert representerer det virkelige bildet av firmaet. En undersøkelse kan derimot påbegynnes av alle som firmaets eiere, investorer, långivere mv.

Revisjon fokuserer på finansielle poster innen en bestemt tidsperiode, for eksempel i løpet av det siste regnskapsåret, mens undersøkelser kan dekke en rekke år. Videre har en undersøkelse et bredere omfang enn en revisjon, og i tillegg til å undersøke finansielle poster vil ikke-finansiell informasjon også bli tatt hensyn til.

Sammendrag:

Revisjon mot undersøkelse

• Revisjon og etterforskning gir både et mer nøyaktig og sant syn på firmaets økonomiske stilling.

• Revisjon og undersøkelse tar både hensyn til selskapets økonomiske opplysninger, finansielle poster og forretningstransaksjoner.

• Hovedformålet med en revisjon er å sikre gyldigheten og nøyaktigheten av regnskapet og for å sikre at de finansielle rapporter er sanne og rettferdige, etisk forberedt og i samsvar med godkjente regnskapsprinsipper og standarder.

• Formålet med en undersøkelse er å oppfylle et bestemt formål for å undersøke svindel, identifisere problemer, vurdere fremtidig opptjeningskapasitet mv.

• En etterforskning påbegynnes etter at en revisjon er gjennomført og vil bli igangsatt når et problem oppstår.

• Kontroller utføres regelmessig, men undersøkelser utføres bare når behovet oppstår.

• Mens revisjoner er underlagt selskapsrett, utføres undersøkelser etter behov fra firmaets eiere og interessenter.